Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce skupia w swoich szeregach przedstawicieli różnych ośrodków teologicznych, które koncentrują się nie tylko przy centrach akademickich z wydziałami teologicznymi, ale i przy wyższych seminariach duchownych. W corocznej wakacyjnej wędrówce w 2012 r. teolodzy fundamentalni dotarli do Bydgoszczy, gdzie w dniach od 27 do 28 września znaleźli gościnę w domach Wyższych Seminariów Duchownych Diecezji Bydgoskiej i Zgromadzenia Ducha Świętego. Przed oficjalnym rozpoczęciem Zjazdu Eucharystii w katedrze bydgoskiej przewodniczył i kazanie wygłosił bp Jan Tyrawa. Biskup Diecezji Bydgoskiej wyraził radość ze spotkania księży profesorów i świeckich teologów, którzy podejmą refleksję naukową nad fundamentami rzeczywistości po to, aby teologia pomagała także Kościołowi odnajdywać się we współczesnym świecie. W następnym dniu uczestnicy modlili się w Sanktuarium Świętych Polskich Braci Męczenników na Wyżynach, gdzie przed męczeńską śmiercią swoją ostatnią posługę duszpasterską spełnił 19 października 1984 r. bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Warto odnotować także integracyjny charakter Zjazdu połączony ze zwiedzaniem osady w Biskupinie (kultura łużycka – XIV w. przed narodzeniem Chrystusa) i położonego w pobliżu drewnianego kościoła św. Mikołaja (pierwsza połowa XVII w.) w Gąsawie z oryginalnymi malowidłami i rzeźbami.

Tematykę Zjazdu w Bydgoszczy zaproponował ks. prof. Tadeusz Dola, który podczas oficjalnej inauguracji zauważył, że jednym z podstawowych problemów, przed którym staje chrześcijaństwo, jest relatywizm w traktowaniu prawdy. Ten nurt myślowy wyraźnie promowany jest przez postmodernizm. W nawiązaniu do dokumentu Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady, kryteria – wypracowanego przez Międzynarodową Komisję Teologiczną, podkreślił, że „Dziś pojawia się nowe wyzwanie i teologia katolicka musi stawić czoło postmodernistycznemu kryzysowi klasycznego rozumu”, stąd potrzeba „dialogu na temat Boga i prawdy ze wszystkimi współczesnymi filozofiami” (nr 71). W tej sytuacji naglącym zadaniem teologii fundamentalnej jest przekonanie współczesnego człowieka o obiektywnym charakterze prawdy, która najpełniej została objawiona w Jezusie Chrystusie.

Niniejsza publikacja zawiera naukowe opracowania, których celem jest poszukiwanie płaszczyzny dialogu chrześcijaństwa z człowiekiem ponowoczesnym. Artykuły zamieszczone w 8 tomie Biblioteki Teologii Fundamentalnej zostały uporządkowane według kolejności ich wygłaszania, na końcu pojawia się jedno opracowanie, które zostało przedstawione po zakończeniu Zjazdu.

Zaproponowany temat: Wiarygodność chrześcijaństwa w dyskusji z postmodernizmem wskazuje na umiejętność odczytywania znaków czasu przez teologów fundamentalnych. Przy tym istotnym wymiarem tych poszukiwań jest próba dialogu z duchem czasu, który związany jest z postmodernizmem. Przewodniczący naszego Stowarzyszenia – śp. ks. prof. Marian Rusecki – podczas Zjazdu w Oświęcimiu w 2008 r. podkreślił, że „teologia jest o tyle dojrzała, o ile zdolna jest do dialogu i wsłuchania się w głos innych – przede wszystkim w Objawienie Boże”. Z potrzeby dialogu, ale i pogłębionego zrozumienia zachodzących przemian zrodziło się istotne zadanie także dla teologii fundamentalnej, jakim jest pogłębienie wiarygodności chrześcijaństwa. Trudne zadanie, przed jakim stanęli wykładowcy, wynika przede wszystkim z faktu, że merytoryczną dyskusję z postmodernizmem utrudniają różne jego wersje, różnorodność poglądów, kierunków myślenia, przekraczanie obowiązujących dotąd granic, a nawet antyobiektywizm i desakralizacja.

Teologowie zaprezentowali refleksje wynikające z Objawienia chrześcijańskiego w taki sposób, który stanowi pewną próbę pozytywnej odpowiedzi, szczególnie w korelacji do ambiwalentnych tez postmodernizmu. Z dużą satysfakcją należy odnotować fakt, że Stowarzyszenie w swoich poszukiwaniach odwołuje się także do teologów z innych specjalizacji aniżeli fundamentalna. Tego rodzaju współpraca potwierdza postawę dialogu także na płaszczyźnie teologicznej.

Niniejszy tom dedykuję naszemu wybitnemu Profesorowi ŚP. Kard. Stanisławowi Nagyemu, zmarłemu 5 czerwca 2013 r., który miłość do Kościoła przekazywał wielu pokoleniom studentów, przede wszystkim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wielu członków naszego Stowarzyszenia miało zaszczyt uczestniczyć w prowadzonych przez Niego wykładach i seminarium naukowym z eklezjologii.

ks. Wojciech Szukalski