Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa

Bronisław Wildstein (ur. 1952) trafnie zauważył, iż „żyjemy w świecie przebierańców i odwróconych pojęć. To, co deklarowane jest oficjalnie jako oczywistość, oczywiste wcale nie jest. Dominująca ideologia występuje w  szatkach wolności, pluralizmu i dialogu, a stanowi zaprzeczenie tych idei; narzuca nam dyktat politycznej poprawności, cenzuruje język i  odbiera możliwość wyboru. Zgodnie z nią odwróceniu ulec mają zasadnicze postawy cywilizacyjne. Seks ma stać się rzeczą publiczną, a religia – prywatną. Idea demokracji doprowadzona została do  absurdu i  funkcjonuje jako fetysz, czego przejawem jest próba przeniesienia jej zasad do rodziny, szkoły czy kultury. Jednocześnie we właściwej dla niej sferze politycznej coraz bardziej przekształca się w  formalny rytuał, który skrywa zupełnie niedemokratyczne praktyki”. Ten proces dekonstrukcji dotknął także pojęcia tożsamości, które od czasów nowożytnych znajduje się w stanie permanentnego kryzysu. Obecnie jesteśmy świadkami zarówno prób stwarzania nowych tożsamości (pojawiają się tożsamości wynalezione), jak i  uznania tych „dziedziczonych” (tradycyjnych), których autorytet jest na tyle silny, że podmiot, odkrywając je, podporządkowuje się im.

 Wobec dominującego dzisiaj posttożsamościowego dyskursu chrześcijanom nie pozostaje nic innego, jak tylko konsekwentna obrona własnej tożsamości. Chrześcijaństwo bowiem, stwierdza Marek Jurek (ur. 1960), „to jest przede wszystkim nasza cywilizacja, za którą odpowiadamy, której zawdzięczamy to, kim jesteśmy. Człowiek najpierw poznaje rodziców, zaczyna ich kochać, potem rozumie i przeżywa świadomie wartości, które mu przekazali. Jeśli stracimy wiarę w ogóle, czy choćby wiarę w prawdę i uniwersalizm naszych instytucji – na przykład monogamii i rodziny – cywilizacji chrześcijańskiej po prostu nie będzie. Ale jeśli chcemy, żeby była, musimy ją rozwijać i chronić. A objawy kryzysu naszej cywilizacji widać gołym okiem: kryzys demograficzny skutkujący kompletną dekompozycją, zmieniającą tożsamość narodów zachodniej Europy, kryzys etyczny – rujnujący wychowanie i prawodawstwo, i wreszcie cofanie się Europy w świecie”.

Teologia fundamentalna, jako dyscyplina teologiczna uzasadniająca faktyczność i sens chrześcijańskiego Objawienia, stoi na  straży tożsamości wiary uczniów Jezusa. Czyni to zgodnie z Piotrowym przesłaniem, dokonując obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia nadziei (por. 1 P 3,15).

Prezentowana książka jest fundamentalnoteologiczną refleksją nad tożsamością chrześcijaństwa. Otwiera ją artykuł Moniki Białkowskiej nawiązujący do 1050 rocznicy chrztu Polski. Po nim następują teksty (ks. Janusza Mariańskiego, ks. Piotra Mazurkiewicza i  Grzegorza Górnego) charakteryzujące aktualny kontekst chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględnieniem wyników najnowszych badań socjologicznych dotyczących stanu wiary mieszkańców Starego Kontynentu. W dalszej kolejności pojawia się blok artykułów o  wyraźnym odcienie apologijnym ukazujący współczesne zmagania o zachowanie tożsamości chrześcijaństwa (teksty ks. Henryka Seweryniaka, ks. Przemysława Artemiuka i Sławomira Zatwardnickiego), a po nim trzy artykuły prezentują- ce tożsamość w perspektywie hermeneutyczno-dialogicznej (teksty ks. Sławomira Zielińskiego, ks. Damiana Wąska i ks. Janusza Bujaka). Publikację zamyka refleksja nad  tożsamością Chrystusowej wiary sytuująca się w  kręgu teologii pogranicza. Autorzy ostatnich tekstów (o. Andrzej Bielat, Małgorzata Nowak i  Marta Kołodziejczyk) pytają o  miejsce i  znaczenie chrześcijaństwa w twórczości Henryka Sienkiewicza, Haliny Poświatowskiej i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Spis treści

 

Ks. Przemysław Artemiuk

Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijaństwa. Wstęp

Monika Białkowska

1050 lat po chrzcie, czyli opowieść o krwi i wodzie

Ks. Janusz Mariański

Tożsamość chrześcijańska w badaniach socjologicznych nad religijnością Polaków. Diagnozy i prognozy

Ks. Piotr Mazurkiewicz

Post-chrześcijańska Bruksela czy post-chrześcijańska Europa?

Grzegorz Górny

Skończyć z kolonizacją chrześcijaństwa

Ks. Henryk Seweryniak

Chrześcijańska tożsamość w posttożsamościowym świecie

Ks. Przemysław Artemiuk

W obronie tożsamości chrześcijaństwa

Sławomir Zatwardnicki

Na straży paradoksalnej tożsamości Kościoła

Ks. Sławomir Zieliński

Tożsamość chrześcijańska. Od nadużyć po złożoność i aktualność pojęcia

Ks. Damian Wąsek

Tożsamość prymacjalna chrześcijaństwa we współczesnej refleksji fundamentalnoteologicznej

Ks. Janusz Bujak

Tożsamość sukcesyjna we współczesnej refleksji eklezjologicznej i dialogach ekumenicznych

Andrzej Bielat OP

Chrześcijańska tożsamość bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza

Małgorzata Nowak

O „przeczuciach” religijnych Haliny Poświatowskiej

Marta Kołodziejczyk

Gustaw Herling-Grudziński w poszukiwaniu tożsamości. Wokół ikonografii pisarza

 

 

Książka do kupienia niebawem na stronie Wydawcy – Wydawnictwa Płockiego