ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

 1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą teologów fundamentalnych.
 2. Nazwa Stowarzyszenia posiada brzmienie: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a władz – miasto Lublin.

Artykuł 2

 1. Organem nadzoru nad Stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta Lublina.
 2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem uznanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym pod nadzorem Komisji do spraw Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski.

Artykuł 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej i może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł 4

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jako organizacja katolicka, na podstawie art. 35 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami), działa za aprobatą władzy kościelnej i w łą czności z hierarchią kościelną.

Artykuł 5

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę i uczestniczyć w innych podmiotach prawa, w tym podmiotach gospodarczych, o takim samym lub podobnym zakresie działania.

Artykuł 6

Stowarzyszenie posiada swój znak i używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CEL STOWARZYSZENIA I SPOSÓB JEGO REALIZACJI

Artykuł 7

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie podstaw wiary i wiarygodności chrześcijaństwa w świecie współczesnym.

Artykuł 8

Cel ten Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. popieranie i propagowanie badań teologicznofundamentalnych,
 2. publikacje,
 3. sympozja,
 4. ogólnopolskie zjazdy,
 5. współpracę z innymi stowarzyszeniami teologicznymi i pokrewnych dyscyplin naukowych, tak krajowymi jak i zagranicznymi.

Artykuł 9

 1. Oficjalnym spotkaniem Stowarzyszenia jest coroczny Zjazd Wykładowców Teologii Fundamentalnej w Polsce.
 2. Czasopismem naukowym Stowarzyszenia jest Rocznik Teologii Fundamentalnej.

Artykuł 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Artykuł 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków stowarzyszonych.

Artykuł 12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać wykładowcy teologii fundamentalnej pracujący w uniwersytetach, akademiach, instytutach lub wyższych seminariach duchownych, którzy posiadają co najmniej stopień licencjata teologii w zakresie teologii fundamentalnej lub analogiczny tytuł naukowy w pokrewnej dziedzinie. Habilitowani pracownicy naukowi w zakresie teologii fundamentalnej uzyskują członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu na podstawie indywidualnie składanego pisemnego akcesu. Pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni zostają przyjęci w poczet członków na podstawie rekomendacji udzielonej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

Artykuł 13

Członkami honorowymi są osoby szczególnie zasłużone dla teologii fundamentalnej, a także dla działalności Stowarzyszenia. W poczet członków honorowych przyjmuje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Stowarzyszenia zwyczajną większością głosów. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw członkowskich, ale są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Członkowie honorowi nie korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego.

Artykuł 14

Członkami stowarzyszonymi mogą być teologowie innych wyznań chrześcijańskich oraz osoby wspierające działalność i cele statutowe Stowarzyszenia. Członkostwo stowarzyszone uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu, potwierdzonej przez Walne Zebranie względną większością głosów. Członkowie stowarzyszeni korzystają ze wszystkich praw członkowskich, ale są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Członkowie stowarzyszeni nie korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego.

Artykuł 15

Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni wnoszą opłatę z tytułu wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

Artykuł 16

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. głosu czynnego i biernego,
  2. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia (kongresach, sympozjach, konferencjach itp.),
  3. korzystania z pomocy i środków Stowarzyszenia w realizowaniu jego celów statutowych,
  4. zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. rzetelnie wypełniać obowiązki związane z przyjętymi funkcjami we władzach Stowarzyszenia,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie.

Artykuł 17

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dwa lata, albo z powodu uchylania się od pracy w Stowarzyszeniu,
  3. skreślenia z listy członków z powodu wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  4. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 2. Uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
 3. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
  Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Artykuł 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Artykuł 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest każdego roku przez przewodniczącego przy okazji zjazdu wykładowców teologii fundamentalnej w Polsce. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a członkowie honorowi i stowarzyszeni – z głosem doradczym. Do quorum na Walnym Zebraniu w pierwszym terminie konieczna jest obecność pięćdziesięciu procent wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali zawiadomienie o Walnym Zebraniu przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, lub dowolna liczba członków w drugim terminie. Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Stowarzyszenia, niebędący członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybierany przez Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku, lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. rozpatrywanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów”.
  2. ustanawianie wysokości składek członkowskich,
  3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  4. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  7. uchwalanie zmian statutu,
  8. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  11. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych. Zmiana statutu, odwołanie przewodniczącego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

Artykuł 20

 1. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd powoływany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i od dwóch do czterech członków Zarządu. W przypadku wakatu w Zarządzie, jego skład uzupełniany jest na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 2. Do zadań przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego, należy zwoływanie i kierowanie pracami posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz jego reprezentowanie, w tym składanie oświadczeń woli.
 3. Pracę Zarządu wspomaga, powołany przez Zarząd na wniosek przewodniczącego, sekretarz – do zadań którego należy redagowanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania oraz gromadzenie dokumentacji dotyczącej Stowarzyszenia.

Artykuł 21

Zarząd wybierany jest na okres pięciu lat przez Walne Zebranie, zwykłą większością głosów. Przewodniczący i wiceprzewodniczący mogą pełnić nieprzerwanie swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje.

Artykuł 22

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

 1. organizacja dorocznego Zjazdu Wykładowców Teologii Fundamentalnej w Polsce,
 2. podejmowanie inicjatyw zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 5. organizowanie i kierowanie całokształtem prac Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. przyjmowanie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wpłat, darowizn, spadków, legatów, zapisów itp.,
 9. wydawanie regulaminów wewnętrznych,
 10. zwalnianie – w uzasadnionych przypadkach – członków Stowarzyszenia od opłacania składek.

Artykuł 23

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku, a decyzje podczas posiedzeń zapadają zwykłą większością głosów. W posiedzeniach Zarządu bierze udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca.

Artykuł 24

W przypadku niewypełnienia przez członka Zarządu przyjętych obowiązków, w tym nieuczestniczenie w posiedzeniach, Zarząd zawiesza go w prawach członka Zarządu do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie.

Artykuł 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na pięć lat. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. Walne Zebranie uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej podczas trwania kadencji poprzez przeprowadzenie wyborów w czasie Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Artykuł 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu,
 2. składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium Zarządowi.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Artykuł 27

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
  1. wpływów z opłaty wpisowej i składek członkowskich,
  2. zapisów, spadków i darowizn,
  3. dotacji władz państwowych i samorządowych,
  4. wpływów z działalności statutowej,
  5. pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów,
  6. dochodów ze składników majątkowych Stowarzyszenia,ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie posiada własne konto bankowe z możliwością tworzenia subkont.
 3. Dobrami materialnymi Stowarzyszenia administruje skarbnik wybierany przez Zarząd spośród członków Zarządu. On też każdego roku na Walnym Zebraniu zdaje sprawozdanie ze stanu dóbr materialnych Stowarzyszenia.
 4. W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący i skarbnik lub wiceprzewodniczący i skarbnik.

ROZDZIAŁ VI
NAGRODY I ODZNACZENIA

Artykuł 28

 1. Stowarzyszenie może nadawać nagrody i odznaczenia za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Nagrody i odznaczenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Nagrodzeni otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne, a odznaczeni – medale.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Artykuł 29

Walne Zebranie Stowarzyszenia ma prawo dokonywania zmian w statucie, jak również podejmowania uchwały o samorozwiązaniu się Stowarzyszenia. Uchwały takie Walne Zebranie podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Informacja o zmianach w statucie oraz o samorozwiązaniu się Stowarzyszenia zostają przekazane odpowiednim władzom kościelnym.

Artykuł 30

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia całość jego dóbr materialnych przechodzi na własność Konferencji Episkopatu Polski.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.