Biblioteka Teologii Fundamentalnej 15

 

Po latach nieobecności powróciła apologia. Dostrzegają ten fenomen teologowie fundamentalni, którzy we współczesnych apologetach widzą nie tylko swoich sprzymierzeńców, uzasadniających nadprzyrodzoność objawienia, sens wiary czy wiarygodność Chrystusowego Kościoła, ale także obrońców cywilizacji euroatlantyckiej ufundowanej na chrześcijaństwie, odważnie wchodzących w aktualne spory cywilizacyjne. Obecną postać obrony teologowie fundamentalni określają, niczym starożytni, mianem nowej apologii, bądź widzą w niej kontynuatorkę przedsoborowej apologetyki. Zgodnie przy tym twierdzą, że w obecnej, ponowoczesnej epoce, charakteryzującej się wyjątkową niestabilnością, przenikniętej nietzscheańskim nihilizmem, pełnej półprawd i wątpliwości, w której triumfują myśliciele głoszący zmierzch wiary i tradycji, potrzeba, jak nigdy wcześniej, systematycznej obrony chrześcijańskiego dziedzictwa.

Apologijna rzeczywistość, dynamiczna i wielowątkowa, domaga się od nas, teologów fundamentalnych, dostrzeżenia i analizy. Publikując wieloautorską monografię zatytułowaną Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy? próbujemy to właśnie uczynić. Koncentrujemy się w niej na trzech zasadniczych kwestiach. Po pierwsze, określamy przestrzeń, której bronią apologeci, po drugie, rekonstruujemy argumenty przeciwników, po trzecie, ukazujemy apologijną retorykę, czyli metody obrony. Taki też klucz podziału możemy zastosować wobec tekstów, składających się na monografię. Są w niej obecne zarówno analizy o wyraźnym nachyleniu historyczno-metodologicznym (H. Seweryniak i P. Artemiuk), jak też liczne artykuły poświęcone wybranym apologetom czy problemom teologicznym domagającym się uzasadnienia i obrony (L. Misiarczyk, D. Kowalczyk, P. Gadomski, A. Persidok, A. Bielat, A. Romejko, S. Zatwardnicki, A. Kogut). W pracy nie mogło zabraknąć głosu samych apologetów, którzy odsłonili swój warsztat pracy (B. Wildstein, B. Stanisławczyk).

Ufam, że przedkładana monografia nie jest ostatnim słowem, jakie wypowiadają teologowie fundamentalni na temat nowej apologii.

ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław Artemiuk

 

Spis treści

ks. Przemysław Artemiuk
O potrzebie nowej apologii – wstęp

ks. Henryk Seweryniak
Teologia fundamentalna i renesans apologii

ks. Leszek Misiarczyk
O co nas pytają starożytni apologeci? Czego nas uczą wczesnochrześcijańscy apologeci?

Dariusz Kowalczyk SJ
Apologia ad extra z perspektywy Rzymu

Bronisław Wildstein
Moje zmagania z nicością

Barbara Stanisławczyk
Kto się boi prawdy? Apologia w obliczu wojny kulturowej dzisiaj

ks. Piotr Gadomski
G.K. Chestertona apologia rozumnej wiary

ks. Andrzej Persidok
Dwudziestowieczny przełom w apologetyce a zagadnienie relacji między naturą a łaską

Andrzej Bielat OP
Apologetyczny duet na rzymskich drogach. Quo vadis w ocenie profesora Stanisława Tarnowskiego

ks. Adam Romejko
René Girard jako chrześcijański apologeta

Sławomir Zatwardnicki
Ani teologia, ani apologia. Geralda O’Collinsa ujęcie natchnienia biblijnego

Adam Kogut
Wczesny kult Jezusa. Apologia chrześcijaństwa na podstawie badań Larry’ego W. Hurtada

ks. Przemysław Artemiuk
Nowa apologia. Perspektywa historyczno-metodologiczna