Sekcja Teologii Fundamentalnej Instytutu Nauk Teologicznych KUL zaprasza do udziału w konferencji Kościół wobec wojny kulturowej. Dialog – apologia – krytyka – działanie, która odbędzie się 25 XI (środa) 2020 r. w formule online w Microsoft Teams. Dostęp poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMxYmRhZDQtN2RiYy00ZmM1LThhNGMtM2ZmOTg1MzNhMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%2258de9d21-d117-490f-ab8b-2f86b523b4dc%22%7d

Konferencja jest VIII edycją corocznych MARIAN RUSECKI MEMORIAL LECTURES, organizowanych dla uczczenia głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Teologii Fundamentalnej. Współorganizatorami są: Wydział VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Komisja Teologii Oddziału PAN w Lublinie.

Gośćmi specjalnymi będą:

Prof. dr Dariusz Kowalczyk SI – w latach 2003-2009 przełożony warszawskiej prowincji jezuitów. Od 2010 r. wykładowca teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; w latach 2013-2019 dziekan Wydziału Teologii tegoż Uniwersytetu. Opublikował ok. 50 artykułów naukowych oraz wiele tekstów popularno-teologicznych. Stały publicysta tygodnika „Idziemy”. Opublikował m.in.: Czy żyjemy w czasach Apokalipsy? (2012), Między herezją a dogmatem (2015), Czy Jezus mógł się przeziębić. Rozmowy o człowieczeństwie Boga (2015), Między herezją a dogmatem (2015), W co wierzymy. Rozważania o podstawowych prawdach wiary katolickiej (2015), Kościół i fałszywi prorocy (2016).

Red. Grzegorz Górny – pisarz, publicysta, dziennikarz, autor wielu filmów dokumentalnych i audycji radiowych. Współtwórca legendarnej „Frondy”, kwartalnika będącego symbolem ożywienia religijnego młodego pokolenia w latach 90. Opublikował wiele książek, które doczekały się łącznie 28 wydań w 10 językach. W 2020 r. otrzymał nagrodę TotuusTuus (,,katolicki nobel”) w kategorii „Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II” za twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II, podejmującą problemy, wyzwania oraz nadzieje współczesnego Kościoła i świata.

Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, prof. WSKSiM – w latach 2007-2011 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Redaktor naczelny „Zeszytów Społecznych KIK”. Opublikował m.in.: Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym (1999), Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944-1956 (2006), Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914-1918 (2007), Odkłamać wczoraj i dziś (2014), Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918-1939 (2016), The idea of Catholic University in the reborn Poland (2018). W 2015 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

View Fullscreen