Ukazała się książka Sławomira Zatwardnickiego zatytułowana Apostolski Kościół a Pismo apostolskie. Publikację opracowało Studio DTP Academicon.

Wyjściowym założeniem prowadzonej w niniejszej monografii refleksji teologicznej stał się związek między znamionami Kościoła a przymiotami Pisma Świętego. Zakres badań ograniczono do apostolskiego przymiotu Pisma Świętego w jego związku z apostolskim znamieniem Kościoła, tak jak się go rozumie w katolickiej teologii. Katolickie pojmowanie natury i misji Pisma Świętego, jakkolwiek w wielu punktach jest zbieżne z ujęciem protestanckim, różni się jednak doktrynalnie od tego, co proponują teologowie wpisujący się w tradycję reformacji. Tym samym monografia może stanowić katolicki wkład w doktrynę Pisma Świętego, ponieważ po pierwsze włącza w nią istotny dla katolickiej doktryny związek Pisma z Kościołem, a po drugie czyni to biorąc pod uwagę katolicką doktrynę eklezjologiczną. Zaprezentowano w monografii rolę ustanowionego przez Chrystusa urzędu na podstawie dokumentów Kongregacji Nauki Wiary, aby następnie zestawić podkreślone przez kongregację prawdy wiary katolickiej  z poglądami Roberta Williama Jensona, luterańskiego teologa o ekumenicznych zainteresowaniach, otwartego na katolickie stanowisko. Jego refleksje pomogły w teologicznym pogłębieniu eklezjologicznych tez kongregacji, a także pozwoliły na wyraźne wskazanie różnicy między ujęciem katolickim a protestanckim. Stało się to punktem wyjścia do kontynuowania już samodzielnej, choć prowadzonej w dialogu ze spuścizną uznanych teologów, dogmatycznej refleksji nad apostolskością Pisma Świętego w jej związku z apostolskością Kościoła. Więź ta zaznacza się zarówno na etapie kształtowania się Nowego Testamentu w okresie apostolskim, jak i w całej późniejszej historii Kościoła poapostolskiego. Można ją rozpatrywać albo z perspektywy Pisma determinującego apostolskość Kościoła, albo odwrotnie, z perspektywy Kościoła apostolskiego służącego apostolskości Pisma. Najpierw ukazano związek kanonu biblijnego z sukcesją apostolską oraz służbę Magisterium słowu Bożemu. Następnie przedstawiono rolę Pisma Świętego w realizacji misji apostolskiej i eschatologicznego celu Kościoła. W ostatniej części monografii refleksji teologicznej poddano współistnienie apostolskiego Pisma i Tradycji apostolskiej, zwracając uwagę zwłaszcza na tradycję liturgiczną.

https://academicon.pl/apostolski-kosciol-a-pismo-apostolskie/